സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം ഘടനാമാറ്റം പൊതു ചര്‍ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണം | Kerala School Teachers Association