പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍ നിര്ത്തിവെക്കുക – ഏകദിന ധര്‍ണ – നോട്ടീസ് | Kerala School Teachers Association