32-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – വര്‍ഗ്ഗീയതയും ഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ ഭാവിയും എന്ന വിഷയത്തില്‍ എം സ്വരാജ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. | Kerala School Teachers Association

32-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – വര്‍ഗ്ഗീയതയും ഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ ഭാവിയും എന്ന വിഷയത്തില്‍ എം സ്വരാജ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.More posts here »

Updates from 

General Secretary

Updates from
General Secretary

നവകേരള സൃഷ്ടിയും പാഠ്യപദ്ധതിപരിഷ്കരണവും ദ്വിദിന ശില്പശാല 2022 ആഗസ്റ്റ് 27, 28

Published 7 months ago

Submit
your
articles

Please forward your articles
to ksta.state@gmail.com