31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം | Kerala School Teachers Association