31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം | Kerala School Teachers Association