31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – അദ്ധ്യാപകലോകം അവാര്‍ഡ് വിതരണം | Kerala School Teachers Association