31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം | Kerala School Teachers Association