31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – പ്രഭാഷണം – സാമ്പത്തികരംഗം | Kerala School Teachers Association