31-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – പൊതുസമ്മേളനം | Kerala School Teachers Association