എയ്ഡഡ് – 2006-07 മുതല്‍ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികകളില്‍ നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തത്തുല്യ എണ്ണം സംരക്ഷിതാധ്യപകരെ നിയമിക്കല്‍ – സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | Kerala School Teachers Association

എയ്ഡഡ് – 2006-07 മുതല്‍ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികകളില്‍ നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തത്തുല്യ എണ്ണം സംരക്ഷിതാധ്യപകരെ നിയമിക്കല്‍ – സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

9 SSLC 109- Pareekshabhavan Circular I on conducting Examination and sending Answer scripts to Campsഎയ്ഡഡ് - 2006-07 മുതല്‍ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികകളില്‍ നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തത്തുല്യ എണ്ണം സം (30)


More posts here »