സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും 2020 -21 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്. | Kerala School Teachers Association