സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കുന്നത് വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. | Kerala School Teachers Association

സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കുന്നത് വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

Download file
[Download not found]

 More posts here »