– ശാസ്ത്രാവബോധ വാരം – നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 14 വരെ. | Kerala School Teachers Association