റേഷന്‍കാര്‍ഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (മാതൃക) | Kerala School Teachers Association